KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve SÖZLEŞMELER

 

– GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

 

sahrabebek.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, telefon, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

sahrabebek.com sunucularında toplanan bu bilgiler sadece sahrabebek.com bünyesinde kullanılmaktadır.

sahrabebek.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde sahrabebek.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin sahrabebek.com arayüzü üzerinden banka ve bilgisayar ya da telefonunuz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca sahrabebek.com’da ‘’Secure Sockets Layer’’ (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır.128 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3.şahısların ellerine geçmesi tamamı ile engellenmiştir.

sahrabebek.com

Email: sahraabc@outlook.com

 

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

 1. TARAFLAR

  a) www.sahrabebek.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten SAHRA ANNEBEBEK ÇANTA (Bundan sonra SAHRA olarak anılacaktır.)

  b) www.sahrabebek.com internet sitesine üye olan kullanıcı. (Üye)

  2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

  İşbu sözleşmenin konusu SAHRA’nın sahip olduğu www.sahrabebek.com internet sitesinden, üyelerin yararlanma şartlarının düzenlenmesidir.

  3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  3.1. Üye, www.sahrabebek.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel ve sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı sebebiyle SAHRA’nın uğrayacağı veya uğrayabileceği tüm zararları karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

  3.2. Üye, siteye üye olurken oluşturduğu kullanıcı adını ve şifresini başkalarıyla paylaşmayacaktır. Üyenin kendisine özel olan bu kullanıcı adı ve şifresini başkalarıyla paylaşması halinde uğrayacağı zarardan SAHRA’ya herhangi bir sorumluluk yükletilemeyecektir. Ayrıca bu izinsiz kullanımdan dolayı üçüncü kişiler ve yetkili merciler tarafından SAHRA’ya yöneltilebilecek tüm iddia ve taleplere karşı SAHRA’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep haklı saklıdır.

  3.3. Üye www.sahrabebek.com internet sitesini kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

  3.4. Üye www.sahrabebek.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız edici şekilde, yasalara aykırı bir amaçla, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz ve başkalarının internet sitesinin sunduğu hizmetleri kullanmasını önleyici ve zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.

  3.5. www.sahrabebek.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin SAHRA ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. SAHRA’nın, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  3.6. SAHRA, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yetkili makamların talebi halinde, üyeye ait bünyesinde bulunan bilgileri yetkili makamlarla paylaşabilecektir.

  3.7. Üye, www.sahrabebek.com internet sitesinin diğer kullanıcılarına ait bilgilere, yazılımlara ve verilere izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar üyenin kendisine aittir. 3.8. İşbu üyelik sözleşmesinin ihlali halinde doğacak hukuki ve cezai sorumluluk üyenin kendisine ait olup, SAHRA bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından aridir. İşbu ihlaller sebebiyle SAHRA’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

  3.9. www.sahrabebek.com internet sitesinin yazılım ve tasarımı SAHRA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin tüm haklar ilgili kanunlarca korunmaktadır. Bunlar üyeler tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

  3.10. SAHRA, Kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, siteye ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

  3.11. SAHRA’nın her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, SAHRA’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

  3.12. SAHRA tarafından web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mümkün olan mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması kendi yükümlülüğündedir. Bu bağlamda üye SAHRA’ya ait siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

  3.13. Kullanıcılara ve kullanıcıların sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

  3.13.1. SAHRA, İşbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerini, dilediği zaman sitesinde yayınlamak suretiyle, hiçbir ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişiklik yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer ve yayınlandığı tarihte tüm üyeler bakımından hüküm ifade eder.

3.13.2. Taraflar, SAHRA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK 193 vd maddeleri anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu sözleşme, üyenin üyeliğini iptal etmesi veya SAHRA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. SAHRA, üyenin Kullanıcı Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. BİLDİRİMLER

5.1. İşbu Sözleşme ile ilgili tüm bildirimler, SAHRA için sözleşmenin giriş kısmında belirtilen adreslerine, Üye için üyelikte kullandığı e posta adresine yapılacaktır. Taraflar, bildirim yapılacak adreslerini değiştirmek istemeleri halinde söz konusu değişikliği makul bir süre önceden diğer Taraf’a noter ya da iadeli taahhütlü posta kanalıyla bildireceklerdir. Aksi halde, eski adrese yapılan tebligat geçerli olacaktır.

6. YETKİLİ YARGI MERCİLERİ

6.1. İşbu Sözleşme’yle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır.

6.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde T.C. İstanbul Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

7. MÜCBİR SEBEPLER

7.1. İşbu Sözleşme uyarınca verilecek hizmetten doğan herhangi bir yükümlülüğün ifası, borçluya yüklenemeyecek haller sonucunda meydana gelen, önceden öngörülmesi ve engellenmesi mümkün olmayan, borcun ifasını kaçınılmaz bir şekilde engel olan tabii afet, felaket, geslerin işlevselliğini kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran ya da geciktiren olaylar, savaş, işgal, dış güçlerin eylemleri, düşmanca saldırılar, iç savaş, isyan, devrim, ayaklanma, askeri güç ya da hükümet kararları veya usulüne uygun kurulmuş bir otorite aracılığıyla yayınlanan kanun, tüzük, khk, kural, emir, el koyma, boykot veya genel grev, lokavt, üretim tesislerinde arıza ithalat kısıtlamaları gibi bir olay ya da dış kuvvet neticesinde yerine getirilemez ise (kısaca “Mücbir Sebep”), söz konusu olay ve/veya dış kuvvetten etkilenen Taraf, bu olay ve/veya dış kuvvetten etkilendiği ölçüde ve süre boyunca borcunu yerine getirememekten sorumlu tutulmayacaktır.

7.2. Mücbir Sebep durumunda, Mücbir Sebep’ten etkilenen Taraf, (en geç 24 saat içerisinde, mümkün değil ise imkan bulduğu en kısa sürede) diğer Tarafı durumdan yazılı olarak derhal haberdar edecek, diğer Tarafın zararın azaltılmasına yönelik önerilerini iyi niyetle değerlendirecek ve zararın azaltılması için gerekli tedbirleri derhal alacaktır. Mücbir sebep halinin sona ermesinden itibaren Tarafların yükümlülükleri devam edecektir.

8.GİZLİLİK

8.1. SAHRA, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgileri (isim, e-posta vb.) talep etmektedir. SAHRA sunucularında toplanan bu bilgiler, sadece CİVİL bünyesinde kullanılmaktadır.

8.2.SAHRA, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

8.3. Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

8.4. Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listesinden çıkmak istenildiği takdirde, SAHRA tarafından gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan “E-bülten listesinden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkılabilir.

8.5. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, güvenliği en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde SAHRA veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin SAHRA ara yüzü üzerinden banka ve üye bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

8.6. Üye işbu sözleşmeyi imzalamakla tüm bu hususları kabul etmiş sayılır.

9. YÜRÜRLÜK

9.1. Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.